Statut

STATUT
KWIDZYŃSKIEGO TOWARZYSTWA SPORTOWEGO
IRONMAN

I. Nazwa, adres siedziby, teren działania i charakter pracy.

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN i zwane jest dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej: KTS IRONMAN. Adres siedziby stowarzyszenia: 82-500 Kwidzyn, ul. Owcza 5.

§ 2

Stowarzyszenie jest zawiązane dla:

Prowadzenia takich działań na rzecz społeczeństwa, aby mogło ono odbierać korzyści z integracji, aktywności fizycznej, zdobywania wiedzy i umiejętności oraz pozytywnych oddziaływań na rzecz integracji europejskiej między innymi poprzez szeroko rozumiany sport.

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności ogółu członków.

§ 7

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

II. Cele i sposoby ich realizacji.

§ 8

Celem działania Stowarzyszenia jest:

a)podnoszenie kwalifikacji członków stowarzyszenia,
b)podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród społeczeństwa,
c)propagowanie zdrowego stylu życia,
d)rozpowszechnianie aktywności fizycznej, jako formy spędzania wolnego czasu,
e)propagowanie wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu,
f)wspieranie inicjatyw społecznych, kulturowych, sportowych i charytatywnych,
g)reprezentacja i obrona interesów członków stowarzyszenia,
h)wspieranie celów badawczych i edukacyjnych,
i)tworzenie warunków rozwoju wiedzy dotyczącej działalności zjednoczonej Europy i gospodarki globalnej,
j)tworzenie i realizacja projektów w ramach stowarzyszenia z unią europejską,
k)działanie na rzecz szeroko rozumianej integracji europejskiej,
l)działanie ukierunkowane na wyrównywanie szans społecznych,
m)przeciwdziałanie bezrobociu i patologii społecznej (wykluczenia),

n)promowanie i prowadzenie działań związanych z turystyką i wypoczynkiem.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele głównie przez:

a)organizację zawodów sportowych,
b)organizację obozów sportowych,
c)organizowanie konferencji, narad, kursów, odczytów, wystaw, pokazów, szkoleń, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań okolicznościowych oraz czynnej rekreacji, jako ważnych czynników integracji środowiska, współdziałanie z pokrewnymi organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w celu pełniejszej realizacji powyższych zadań,
d)składanie wniosków o dofinansowanie projektów do grantodawców, a w szczególności do: fundacji, ambasad, agencji krajowych i instytucji rządowych i pozarządowych, funduszy unijnych i innych,
e)rozwijanie i rozpowszechnianie wiedzy z kultury fizycznej i sportu,
f)prowadzenie doradztwa i szkoleń,
g)prowadzenie na podstawie obowiązujących przepisów działalności gospodarczej, zgodnej z celami statutowymi,
h)udzielanie pomocy w uzyskiwaniu zatrudnienia.

Opis przedmiotu działalności według polskiej klasyfikacji działalności (PKD):

a)działalność związana ze sportem (93.11.),
b)działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
c)działalność klubów sportowych (93.12.Z),
d)działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
e)pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
f)działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.21.),
g)działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),
h)pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
i)pozaszkolne formy edukacji (85.51.),
j)pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
k)pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z.),
l)pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (85.59.),
m)działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),
n)działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
o)pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (92.72.Z),
p)działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.84.A),
q)pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.84.B).

III. Członkowie – sposób nabywania i utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:

a)założycieli,
b)zwyczajnych,
c)wspierających,

d)honorowych.

§ 11

Prawa członków założycieli

Członkowie założyciele mają następujące prawa:

a)powołują pierwszy Zarząd Stowarzyszenia na okres 5 lat,
b)uchwalają statut Stowarzyszenia,
c)płacą 20% kwoty uchwalonej składki członkowskiej,

d)opiniują cele strategiczne działalności Stowarzyszenia.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

a)ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b)nie jest pozbawiony praw publicznych,

c)przedstawi opinię (rekomendację) dwóch członków – założycieli Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

§ 13

Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.

§ 14

1.Członkiem wspierającym może być każdy pełnoletni obywatel, osoba fizyczna lub osoba prawna bez względu na miejsce zamieszkania i miejsce lokalizacji siedziby w kraju lub zagranicą, która Stowarzyszeniu zadeklaruje stałą składkę.
2.Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.

3.Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 15

1.Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona w propagowanie zdrowego stylu życia oraz dla Stowarzyszenia, której godność tę nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

2.Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni oprócz wpłacania wpisowego i składek.

§ 16

Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez stowarzyszenie, a głosem doradczym także w Walnym Zebraniu.

§ 17

1.Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji pisemnej podpisanej przez przystępującego do Stowarzyszenia.
2.Deklaracja, o której mowa w ust. 1 powinna zawierać imię i nazwisko przystępującego, miejsce zamieszkania oraz zobowiązanie do przestrzegania postanowień ustawowych.

3.W poczet członków Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd po ustaleniu, iż przystępujący spełnia wymogi określone statutem.

§ 18

Utrata członkostwa może nastąpić w wyniku skreślenia lub wykluczenia z listy członków.

§ 19

1.Skreślenie z listy członka Stowarzyszenia następuje od dnia następującego po dniu złożenia Zarządowi Stowarzyszenia pisemnego wypowiedzenia.
2.Śmierci członka.

3.Rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 20

1.Członek może być wykluczony, gdy:
a)nie uczestniczy w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
b)nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 m-cy,
c)swoim zachowaniem w sposób istotny narusza postanowienia statutu.
d)utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2.Wykluczenie członka dokonuje Zarząd.

§ 21

Członkowie mają prawo:

a)uczestniczyć w jego zebraniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
b)brać czynny udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c)zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia oraz oceniać ich działalność,
d)otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w zakresie realizacji jego zadań statutowych,

e)korzystać z urządzeń i obiektów jak również wszelkich uprawnień wynikających z działalności statutowej.

§ 22

Do obowiązków członka należy:

a)przestrzeganie postanowień statutowych oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
b)regularne opłacanie składek członkowskich – wysokość składek ustalona jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia,
c)branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia, tryb dokonania ich wyboru oraz ich kompetencje.

§ 23

Władzami Stowarzyszenia są:

a)Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b)Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna.

A. WALNE ZEBRANIE

§ 24

1.Kadencja wszystkich władz trwa 5 lat.

2.Władze Stowarzyszenia wybierane są w głosowaniu jawnym lub tajnym, tak jak każde Walne Zebranie.

§ 25

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

1.Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku.

2.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów na 21 dni przed datą zebrania. Zawiadomienie członków odbywa się poprzez publikację informacji na stronie internetowej lub e-mail.

§ 26

1.W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.

2.Członkowie Honorowi mogą obserwować obrady Walnego Zebrania oraz wyrażać opinie podczas obrad.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a)uchwalanie kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia,
b)przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz ocena działalności Stowarzyszenia,
c)udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d)wybór i odwołanie władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem treści § 11,
e)uchwalanie regulaminów Walnego Zebrania oraz Komisji Rewizyjnej,
f)nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

g)podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu.

§ 28

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a)z inicjatywy własnej,
b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c)na wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2.Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winien być złożony Zarządowi na piśmie i zawierać proponowany porządek obrad.
3.Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 4 tygodni od otrzymania wniosku.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane chyba, że większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 członków włączy inne sprawy do porządku obrad.

§ 29

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/5 członków uprawnionych do głosowania.

B. ZARZĄD

§ 30

1.Pierwszy Zarząd powołują członkowie założyciele.
2.Zarząd składa się z nie więcej niż 5 członków.
3.Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz członków zarządu.

4.Funkcja skarbnika może być pełniona przez osobę pełniącą funkcję wiceprezesa.

§ 31

1.Zarząd Stowarzyszenia prowadzi sprawy stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2.W szczególności do kompetencji Zarządu należy:
a)reprezentowanie Stowarzyszenia, działanie w jego imieniu i dla jego dobra,
b)kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania członków,
c)uchwalanie programów działania Stowarzyszenia, zatwierdzanie preliminarzy, sprawozdań finansowych i bilansów Stowarzyszenia,
d)powoływanie i rozwiązywanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w tym sekcji, komitetów i komisji,
e)uchwalanie regulaminów działalności: biura Zarządu oraz ogólno-stowarzyszeniowych regulaminów wewnętrznych,
f)zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku własnego Stowarzyszenia,
g)kształtowanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia, w tym zakładanie i dysponowanie funduszami stowarzyszenia,
h)określanie zakresu uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności skarbnika,
i)podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa Stowarzyszenia w innych organizacjach krajowych i międzynarodowych,

j)występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.

§ 32

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu.

§ 33

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

§ 34

Dokumenty finansowe podpisują dwaj członkowie zarządu.

§35

Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 36

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.

C. KOMISJA REWIZYJNA

§ 37

1.Komisja Rewizyjna składa się, z, co najmniej 3 członków, nie będących członkami Zarządu, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2.Komisja Rewizyjna zakresem swej kontroli obejmuje działalność Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności oraz wewnętrznych jednostek organizacyjnych. Kontrola dotyczy zgodności działania z przepisami prawa, ze statutem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zebrania pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
3.W ramach kontroli członkowie komisji mają prawo do: wglądu do dokumentów, żądania wyjaśnień od członków władz Stowarzyszenia oraz wstępu do pomieszczeń Stowarzyszenia.
4.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności jak w pkt. 2, co najmniej raz w roku.
5.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)występowanie do Zarządu Stowarzyszenia w czasie i po kontroli z wnioskami o wyjaśnienie spraw będących przedmiotem kontroli,
b)składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
c)przedstawienie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,
d)członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
6.Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Komisji.
7.Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

V. Zasady ordynacji wyborczej.

§ 38

1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
2.Kandydatów do władz mogą zgłaszać:
a)członkowie,
b)ustępujący Zarząd,
c)Komisja Rewizyjna.
3.Członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci, którzy w wyniku wyborów otrzymali kolejno największą liczbę głosów.
4.W przypadku rezygnacji lub niemożności pracy w okresie kadencji członka wybranego przez Walne Zebranie na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności liczby oddanych głosów. Kooptacja nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby członków danej władzy.
5.W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia, nowego prezesa wybiera Zarząd w głosowaniu tajnym spośród swoich członków.
6.W przypadku wystąpienia braku wymagalnej liczby członków, w którymkolwiek z organów władz Stowarzyszenia powoduje konieczność zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających w terminie 3 miesięcy.

VI. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 39

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, opłat wpisowych, darowizn, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej z pozyskiwanych grantów i dotacji.

§ 40

Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

§ 41

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 42

Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność Zarząd.

§ 43

Składka członkowska jest płatna, co miesiąc, do 15 dnia następnego miesiąca.

§ 44

Wysokość składki członkowskiej i wpisowe ustala Zarząd Stowarzyszenia.

VII. Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 45

Uchwały w sprawie zmiany statutu podejmuje Członkowie Założyciele. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/3 członków.

§ 46

1.Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa zarazem cel, na jaki przeznacza się majątek likwidowanego Stowarzyszenia.

Do pobrania (PDF): statut