Regulamin

 

Regulamin imprezy sportowej POLSKA BIEGA 2011

Cel

 1. Rozpowszechnianie biegania, jako prostej formy aktywności ruchowej
 2. Prowadzenia działania na rzecz społeczeństwa, aby mogło ono odbierać korzyści z integracji, aktywności fizycznej i współzawodnictwa
 3. Promocja miasta Kwidzyna oraz Powiatu Kwidzyńskiego
 4. Promocja Kwidzyńskiego Towarzystwa Sportowego IRONMAN

Organizator
Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN w Kwidzynie

Partnerzy
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Sponsorzy
Urzędu Miejski w Kwidzynie
DOKO Sp. z o.o.

Patronat medialny
Gazeta Wyborcza
Kurier Kwidzyński

Termin i miejsce
Bieg odbędzie się 14 maja 2011 r.
Miejscem zawodów będą Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna”.
Ul. Miłosna, 82-500 Kwidzyn, Polska.

Dystans i kategorie

 1. Bieg rodzinny – 500m (nawierzchnia utwardzona – kostka polbrukowa)
 2. Bieg główny – 3km – kobiety i mężczyźni (nawierzchnia gruntowa)

Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszeń można dokonywać:

 1. Wysyłając dane, jak niżej, na adres mailowy rejestracja@ktsironman.pl do 13.05.2011 r. do godz. 20:00, imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, miasto, klub sportowy, tel. kontaktowy, kategoria biegowa organizowanego biegu
 2. W biurze zawodów, przed rozpoczęciem imprezy od godz. 09:00 do 10:30, podpisanie oświadczenia

Warunki uczestnictwa

 1. W zawodach może wziąć udział każdy kto ukończył 18 rok życia.
 2. Osoby niepełnoletnie prosimy o przybycie z rodzicem lub prawnym opiekunem w celu podpisania zgody na udział w biegu.
 3. Zawodnicy zgłaszając i biorąc udział zawodach oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator zaleca ubiór i obuwie sportowe.
 5. Organizator zawodów nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą startową.
 6. Zgłoszenie uczestnika zawodów traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 7. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji zawodów, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy na tronie internetowej Stowarzyszenia.
 8. Organizator zapewnia:

a)  numer startowy + agrafki,

b)  ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,

c)  koszulkę pamiątkową biegu,

d) puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii, dla wszystkich uczestników okolicznościowe dyplomy ukończenia biegu

Program zawodów

 1. 09:00 ÷ 10:30 przyjmowanie zgłoszeń i rozpoczęcie rejestracji zawodników w biurze zawodów wydawanie pakietów startowych (numer startowy, koszulka)
 2. 11:00 start zawodników w biegu rodzinnym 500 m
 3. 11:30 start zawodników w biegu głównym 3 km
 4. 12:30 dekoracja pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii, podsumowanie, wywieszenie wyników, losowanie nagrody głównej

Postanowienia i informacje końcowe

 1. W dniu imprezy na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” będzie odbywać się inne imprezy
 2. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 3. Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów
 4. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń organizatora i osób zabezpieczających teren biegu
 5. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty w widocznym miejscu
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas trwania zawodów
 9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecanie trasy biegu i szczególną troskę o środowisko naturalne
 10. Organizator zachowuje prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez uprzedzenia
 11. Organizator przewiduje limit koszulek okolicznościowych w ilości 150 szt. Decyduje Kolejność zgłoszeń.

 Organizator imprezy sportowej

Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN

Do pobrania (PDF): regulaminPolskaBiega2011