Regulamin imprezy sportowej POLSKA NA ROWERY 2011

Cel

 1. Rozpowszechnianie jazdy na rowerze, jako prostej formy aktywności ruchowej
 2. Prowadzenia działania na rzecz społeczeństwa, aby mogło ono odbierać korzyści z integracji, aktywności fizycznej i współzawodnictwa
 3. Promocja miasta Kwidzyna oraz Powiatu Kwidzyńskiego
 4. Promocja Kwidzyńskiego Towarzystwa Sportowego IRONMAN

Organizator
Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN w Kwidzynie

Partnerzy
Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Sponsorzy
Urzędu Miejski w Kwidzynie
„Rekobud” Firma Budowlana

Patronat medialny
Gazeta Wyborcza
Kurier Kwidzyński

Termin i miejsce
Wyścig rowerowy odbędzie się 14 maja 2011 r.
Miejscem zawodów będą Tereny Rekreacyjno-Wypoczynkowe „Miłosna” oaz tereny lasu.
Ul. Miłosna, 82-500 Kwidzyn, Polska.

Dystans i kategorie

 1. Wyścig rowerowy rodzinny – 3km (nawierzchnia utwardzona – nawierzchnia gruntowa)
 2. Wyścig rowerowy główny – 20km – kobiety i mężczyźni (nawierzchnia gruntowa)

Zgłoszenie uczestnictwa
Zgłoszeń można dokonywać:

 1. Wysyłając dane, jak niżej, na adres mailowy rejestracja@ktsironman.pl do 13.05.2011 r. do godz. 20:00, imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, miasto, klub sportowy, tel. kontaktowy, kategoria organizowanego wyścigu rowerowego
 2. W biurze zawodów, przed rozpoczęciem imprezy od godz. 11:30 do 13:00, podpisanie oświadczenia

Warunki uczestnictwa

 1. W zawodach może wziąć udział każdy kto ukończył 18 rok życia.
 2. Osoby niepełnoletnie prosimy o przybycie z rodzicem lub prawnym opiekunem w celu podpisania zgody na udział w biegu.
 3. Zawodnicy zgłaszając i biorąc udział zawodach oświadczają, że startują w wyścigu rowerowym na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator zaleca ubiór i obuwie sportowe.
 5. Obowiązkowe wyposażenie: kask sztywny. Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego i korzystanie z niego tylko podczas postoju oraz w razie niebezpieczeństwa.
 6. Uczestnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.
 7. Uczestnicy posiadają swoje rowery i biorą pełną odpowiedzialność za ich właściwy stan techniczny.
 8. Organizator zawodów nie pobiera żadnych opłat związanych z wpisowym i opłatą startową.
 9. Zgłoszenie uczestnika zawodów traktowane jest jako przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.
 10. Zgłaszający wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji zawodów, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych w materiałach informacyjnych dotyczących imprezy na tronie internetowej Stowarzyszenia.
 11. Organizator zapewnia:

a)  numery startowe + agrafki i paski,

b)  ubezpieczenie uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków,

c)  koszulkę pamiątkową biegu,

d) puchary dla zwycięzców poszczególnych kategorii, dla wszystkich uczestników okolicznościowe dyplomy ukończenia wyścigu rowerowego

Program zawodów

 1. 11:30 ÷ 13:00 przyjmowanie zgłoszeń i rozpoczęcie rejestracji zawodników w biurze zawodów wydawanie pakietów startowych (numer startowy, koszulka)
 2. 13:30 start zawodników w wyścigu rodzinnym 3 km
 3. 14:15 start zawodników w wyścigu głównym 20 km
 4. 16:00 dekoracja pierwszych trzech zawodników w każdej kategorii, podsumowanie, wywieszenie wyników, losowanie nagrody głównej i zamknięcie zawodów

Postanowienia i informacje końcowe

 1. W dniu imprezy na Terenach Rekreacyjno-Wypoczynkowych „Miłosna” będzie odbywać się inne imprezy
 2. Wyścig rowerowy odbędzie się bez względu na pogodę
 3. Wszyscy uczestnicy wyścigu rowerowego zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zawodów
 4. Każdy z zawodników zobowiązany jest do wykonywania poleceń organizatora i osób zabezpieczających teren wyścigu rowerowego
 5. W przypadku sytuacji spornych rozstrzygnięcie zależy od organizatora
 6. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania zawodów
 7. Numer startowy zawodnika winien być przypięty w widocznym miejscu na koszulce oraz z przodu kierownicy roweru
 8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas trwania zawodów
 9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecanie trasy wyścigu rowerowego i szczególną troskę o środowisko naturalne
 10. Organizator zachowuje prawo do wprowadzania zmian w regulaminie bez uprzedzenia
 11. Organizator przewiduje limit koszulek okolicznościowych w ilości 75 szt. Decyduje Kolejność zgłoszeń.

 Organizator imprezy sportowej

Kwidzyńskie Towarzystwo Sportowe IRONMAN

Do pobrania (PDF): regulaminPolskaNaRowery2011